SOUTĚŽ o naše výrobky!

Podmínky soutěže na instagramovém profilu 

PRVNÍ CENA: 1 balíček hovězích párků, 1 sklenice boloňského ragú, 1 sklenice chilli con carne

DRUHÁ CENA: 1 sklenice boloňského ragú

TŘETÍ CENA: 1 sklenice chilli noc carne

dále jen „pravidla soutěže“

1.    Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Maso z pastvin s.r.o., Hradové Střimelice 38, Stříbrná Skalice 281 63, IČO: 14222281 (dále jen „Organizátor“).

2.    Termín a místo konání soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Instagramu starší 18 let žijící na území České republiky v termínu od 15. 6. 2024 do 30. 6. 2024.

3.    Jak se zúčastnit a vyhrát
Na instagramové stránce Maso z pastvin je umístěn příspěvek se zadáním, kde se můžete zúčastnit soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Instagramu starší 18 let, kteří jsou fanoušky stránky, a kteří si výhru mohou vyzvednout osobně u nás v bourárně v Hradových Střimelicích 38 nebo mají adresu v rámci naší závozní mapy uvedenou na eshop.masozpastvin.cz, a to tím, že odpoví na otázku pod příspěvkem. Ze správných odpovědí bude po skončení náhodně vylosováni tři výherci, první získá 1 balíček hovězích párků, 1 sklenici boloňského ragú, 1 sklenici chilli con carne, druhý 1 sklenici boloňského ragú a třetí 1 sklenici chilli con carne. Vylosovaní výherci budou označeni přímo na instagramovém profilu.  V případě, že nás do týdne od uveřejnění jména nebude kontaktovat, výhra propadá.

4.    Zadání soutěže
Vyhledejte na instagramovém profilu příspěvek „MÁME PRO VÁS SOUTĚŽ O NAŠE VÝROBKY!“, a do komentáře napište odpověď na otázku: Kolik procent masa obsahují naše hovězí párky?

Z účastníků, kteří splní všechny podmínky soutěže, vylosujeme tři výherce, kteří získají následující cenu:

PRVNÍ CENA: 1 balíček hovězích párků, 1 sklenice boloňského ragú, 1 sklenice chilli con carne

DRUHÁ CENA: 1 sklenice boloňského ragú

TŘETÍ CENA: 1 sklenice chilli noc carne

5. Výherci a předání výher
Po ukončení soutěže - 30.9.2024 (20h) - budou vylosováni výherci. Do slosování budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny platné podmínky soutěže a zároveň se jím může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Výherce bude o svojí výhře informován zveřejněním svého jména na instagramové stránce Maso z pastvin. Žádáme, aby organizátorovi zaslal jméno a telefonní číslo za účelem předání výhry.  V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do týdne ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

6. Všeobecné podmínky
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Organizátor není odpovědný za funkčnost Instagramu. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na Instagramu Maso z pastvin v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

7. Osobní údaje, GDPR a souhlas soutěžícího
Účastí v soutěži a uvedením osobních údajů vyjadřuje účastník soutěže, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na Instagramu a dále, aby organizátor soutěže zpracovával, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), jemu sdělené osobní údaje v uvedeném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

8. Dodatek
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní účet, falešný účet atd.). Případně toho, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram.

Nezaujalo? přečtěte si další novinky...

SOUTĚŽ o naše výrobky!

SOUTĚŽ o naše výrobky!

Soutěžíme o párky, boloňské ragú a chilli con carne

UŽ BRZO!

UŽ BRZO!

Máme pro vás velkou novinku, že brzo :)!

VELKÁ grilovačka 1.6.

VELKÁ grilovačka 1.6.

Zveme velké i malé gurmány na grilovačku 1. června